17.09.2021

Pikat e Grumbullimit dhe Ruajtjes së Mollës dhe Nevoja për Kapital Qarkullues

Zinxhiri i vlerës së mollës

Duke parë se vitet e fundit zhvillimi i frutikulturës në rajonin e Korçës po merr përmasa gjithnjë e më të mëdha, e për rrjedhojë prodhimi është trefishuar del si domosdoshmëri njohja e praktikave të pas vjeljes mbi kohëzgjatjen e ruajtjes së frutave, për të plotësuar nevojat konsumatorit gjatë gjithë vitit.

Në Shqipëri janë të mbjellura rreth 15 milion rrënjë pemë frutore, ku peshën kryesore e zë molla, e cila kryesisht kultivohet në rajonin e Korçës dhe Dibrës. Sipërfaqja e tokës së kultivuar me mollë është rreth 4,500 ha me një prodhimtari në shkallë kombëtare rreth 120,000 ton mollë.

Në qarkun e Korcës funksionojnë rreth 60 qendra grumbullimi dhe ruajtje frigoriferike me një kapacitet total rreth 25,000 ton, që i korrespondon nje bashkëpunim me rreth 1000 fermerë. Qëndrat e ruajtjes dhe ambalazhimit nevojiten për të përmirësuar standardet, duke pasur gjithashtu parasysh se tregjet e eksportit janë shumë konkurruese dhe kërkuese për sa i përket standardeve. Përveç nevojave financiare për investime, ekziston nevoja edhe për financim afatshkurtër. Ka një hapësirë kohore ndërmjet momentit kur bëhen shpenzimet operative dhe atij të shitjes. Për këtë arsye, ekziston një hapsirë kohore për kredi afatshkurtra, të cilat mund të mbulohen nga instutucionet kredi-dhënëse.

Si mbështeten këto investime nga NOA

Mbështetja me kapital qarkullues mbështetet 100% nga NOA, me kolateral fleksibël, me një shlyerje vjetore kësti (në periudhën e gjenerimit të të ardhurave) dhe afat kredie 1-2 vjecare. Degët e NOA-s ku ky investim gjen mbështetje janë rrethet e Korçës, Devollit dhe Pogradecit etj.

Këshillime të tjera