31.01.2022

Cmimet e produkteve bujqësore (Janar)

Një nga synimet e NOA-s është të mbështesë të gjithë fermerët në bujqësi dhe blegtori që të zhvillojnë biznesin e tyre nëpërmjet financimit, këshillimit financiar dhe përthithjes së grandeve në agrobiznes.

Të dhënat e çmimeve javore të produkteve bujqësore në tregjet kryesore të vendit, mes të tjerash, do t’i ndihmojë në mënyrë direkte fermerët për një orientim më të mirë të prodhimit të tyre por gjithashtu edhe analizave financiare të ekonomive bujqësore.

Periudha 12 - 17 Janar 2022

(Burimi: Vrojtim tregu nga autori)

 

- Standartizimi i prodhimit mbetet një nga çështjet kryesore në aksesin e produkteve në tregje.

- Ndryshimi i strukturës së mbjelljes, dhe në veçanti të frutave është një domosdoshmëri.

- Përdorimi me efikasitet i inputeve bujqësore dhe shërbimeve agroteknike mbetet një çështje themelore në rritjen e

   produktivitetit dhe cilësisë së produktit.

Këshillime të tjera