17.07.2023

Këshillimi Smart - Vreshtaria dhe Verëtaria

Kultivimi i vreshtave është gjerësisht i përhapur dhe një burim i rëndësishëm i të ardhurave dhe vetëpunësimit për një numër të madh të fermerëve. Arrin mbi 300 mijë numri i fermerëve që kultivojnë rrushin në vreshta dhe pjergulla. Rrushi i pjergullave kultivohet kryesisht për përdorim familjar, i freskët, ose i përpunuar në formën e verës dhe pijeve alkoolike. Sipërfaqja e mbjellë me vreshta është rritur ndjeshëm vitet e fundit në mbi 11,040 ha dhe 6,545 rrënjë pjergulla, me një prodhim prej 211,178 ton dhe ndahet rreth 60% për verë/pije alkoolike dhe pjesa tjetër për tavolinë.
Zonat kryesore të prodhimit të rrushit gjenden mes kodrave dhe bregdetit të Shqipërisë.

Për më shumë informacion ju ftojmë të lexoni dokumentin e mëposhtëm:

Këshillime të tjera