12.09.2023

Këshillimi Smart - Rrjeta anti-breshër

Menaxhimi i riskut në frutikulturë

Prodhimtaria e pemëve frutore në Shqipëri është një pjesë e rëndësishme e sektorit bujqësor të vendit. Pemët frutore janë një burim i rëndësishëm i ushqimit dhe ekonomisë vendase. Aktualisht në Shqipëri kultovohen 14.7 milion rrënjë pemë frutore me një prodhim total prej 295,428 ton, 11 milion hardhi me një prodhim prej 128,356 ton dhe 1.7 milion rrënjë agrume me një prodhim prej 55,118 ton. Prodhimtaria e pemëve frutore ndryshon nga viti në vit, dhe varion në funksion të faktorëve të ndryshëm, përfshirë kushtet klimatike, investimet, teknologjinë dhe aftësinë e fermerëve.

Investimet për uljen e riskut nga dëmtimet atmosferike

Kushtet klimatike, si breshëri apo temperaturat ekstreme, kanë një ndikim të madh në prodhimtarinë e pemëve frutore. Përballimi me ndryshimet klimatike është një sfidë e rëndësishme për fermerët shqiptarë. Gjatë vitit 2023, dëmet në bujqësi janë shumë evidente, ku spikat dëmtimi i prodhimit të rrushit me rreth 50% (dëm i vlerësuar me rreth 50 mil euro), dëmtimi i prodhimit të mollës me rreth 40% (vlerësuar rreth 20 mil euro) etj. Nga vlerësimet e ekspertëve ndërkombëtar, përpos vendosjes së siguracionit në bujqësi, një rëndësi të veçantë merr edhe instalimi i rrjetave anti-breshër në pemtore, ku arrihet të minimizohet risku nga:

- Breshëri

- Insektet e dëmshme

- Rrezatimi i lartë diellor

Përfitimet e fermerëve nga investimi në rrjeta ant-brëshër është shumë dimensional, ku mund të përmendim:

- Mbrojtja nga breshëri nëpërmjet pengesës fizike duke parandaluar dëmtimin e drejtpërdrejtë të frutave.

- Cilësi e qëndrueshme e frutave duke parandaluar dëmtimin sipërfaqësor të frutave.

- Rritja e rendimentit nga minimizimi i dëmtimeve.

- Reduktimi i përdorimit të pesticideve dhe plehrave kimik.

- Mikroklimë e përmirësuar duke zbutur ekstremet e temperaturës apo zvogëlimin e ndikimit te erës, si dhe faktorin diell.

- Zvogëlim të penetrimit të insekteve të dëmshme në pemishte apo shpendëve të ndryshëm.

 “Fermerë, investoni në rrjetat anti-breshër për të mitiguar riskun atmosferik”

Në varësi të teknologjive të ndryshme që aplikohen sot, pra në varësi të cilësisë së shtyllave të instaluara, cilësisë apo dendësisë së rrjetës, si dhe të elementëve të tjerë ndihmës, rrjetat anti-breshër kushtojnë nga 30,000-35,000 euro/ha. Nga kalkulimet që ekspertët e NOA-s kanë kryer, rezulton që ky investim ka një kthyeshmëri të shpejtë me rreth 3 vjet dhe financohet në kuadrin e bujqësisë së gjelbër.

“NOA FINANCON, NOA KËSHILLON"

 12 Shtator 2023

Këshillime të tjera