13.05.2021

Mekanika Bujqesore

Rëndësia e mekanikës bujqësore

Mekanizimi i bujqësisë është një faktor që e mbështet rritjen e rendimentit të punës nga njëra anë, ndërsa nga ana tjetër është mjeti më universal efikas për zbatimin e kërkesave agroteknike shkencore. Të dy këta faktorë të bashkërenditur bëjnë të mundshme që në të njëjtën kohë të ndikojnë në rritjen e rendimentit dhe cilësisë së prodhimeve bujqësore dhe në uljen e kostos prodhuese.

Klasifikimi i traktorëve

Bazuar në rolin që luajnë dhe llojin e aktivitetit bujqësor, mjetet bujqësore (traktorët) ndahen në disa kategori:

Në Shqipëri janë pak më shumë se 23 mijë makineri bujqësore për rreth 350 mijë ferma bujqësore (0.05 traktorë për fermë), Shqipëria renditet në vendet me një mekanikë më të ulët bujqësore në rajon. Për krahasim, në Serbi janë të regjistruara 631 mijë ferma bujqësore që zotërojnë rreth 403 mijë traktorë me dy akse (0.7 traktorë për fermë). Në Maqedoni ka rreth 171 mijë ferma, me 0.5 traktorë për fermë. Pra, investimet në mekanikë bujqësore janë një domosdoshmëri për zhvillimin dhe rritjen e konkurrueshmërise së bujqesisë Shqiptare.

Cfarë kosto ka një investim i tillë dhe si financohet nga NOA?

Bazuar në vlerat e tregut, një investim i ilustruar në këtë buletin kushton rreth 40,000 euro dhe mbështetet nga NOA me produkt të dedikuar, që konsiston në:  i) Proçes shqyrtimi dhe disbursimi brenda ditës; ii) Me një kolateral në masën 50%; iii) Për një periudhë shlyerje 3-4 vjeçare me 1-2 këste në vit sipas të ardhurave të fermës bujqësore.

Këshillime të tjera