15.02.2022

Cmimi i Produkteve Bujqësore (Shkurt)

Të dhënat e çmimeve javore të produkteve bujqësore në tregjet kryesore të vendit, mes tjerash, do t’i ndihmojnë në mënyrë direkte fermerët për një orientim më të mirë të prodhimit të tyre por gjithashtu edhe analizave financiare të ekonomive bujqësore.

Periudha 1 - 10 Shkurt 2022

Burimi: Vrojtim tregu nga autori

 

- Cilësia e produkteve jashtë sezonit nuk rezulton e mirë dhe ka përthithje të ulët nga tregtarët. Kryesisht është domatja e serave.

- Përdorimi me efikasitet i inputeve bujqësore, kryerja në kohë e shërbimeve agroteknike dhe standartizimi i produktit mbetet çelësi i suksesit.

Këshillime të tjera