09.07.2021

Këshillim për blegtorët e të imtave

Mbareshtimi i te imtave, nje potencial per zhvillim.

Qarqet më potenciale në mbarështimin e të imtave janë Gjirokastra, Korca, Shkodra, Fieri dhe Dibra. Këto vitet e fundit në rrethin tonë ka ardhur duke u rritur numri i fermerëve që merren me mbarshtimin e të imtave. Tufat me 50, 100 , 200 krere apo më shumë  krerë kanë nevojë për më shumë njohuri teknike dhe menaxhimi.

Mbarështimi i deleve dhe dhive mund të bëhet në dy mënyra:

Mbarështim i jashtëm (kullosor): që përdor vetëm kullota dhe foragjere, është i karakterizuar nga kosto të ulëta menaxhimi por jep prodhime të kufizuara.

Mbarështim i brendshëm (stallor): i cili kërkon shtimin e drithërave dhe koncentrateve të tjera, ka kështu një kosto më të lartë por jep prodhime më të qëndrueshme.

Kriteret e ndertimit te stallave per mbareshtimin e te imtave

Nevojat për KREDITIM

Nevoja për kreditim lidhet në varësi të llojit të aktivitetit blegtoral, që ndahen:Mbarështimi i blegtorisë në kullotë të lirë kërkon një financim që lidhet me sigurimin e bazës ushqimore për periudhën e verës, që arrin vlerën e 200,000 lek/100 krerë të imta.

Mbarështimi i blegtorisë në rregjim stallor ku nevoja për bazë ushqyese është më e madhe, kosto kjo që arrin deri në 3.5 milion leke/100 krërë. Përpos këtij zëri të kostos, një vlerë financiare të konsiderueshme përfshin ndërtimi i stallës, pajisjet dhe blerja e gjësë së gjallë. Kjo vlerë financimi arrin nërreth 10 mil leke/100 krerë.

Investimet e përmendura mbështeten lehtësisht nga Institucioni NOA me produkt financiar të vecantë.

NOA krediton bujqësinë Shqiptare!

Këshillime të tjera