25.05.2021

Certifikimet ne Agrobiznes

Rëndësia e Certifikimeve në Agrobiznes

Përcakton proceset që duhet të zbatohen me qëllim që sistemi i prodhimit bujqësor të jetë i qëndrueshëm, ekonomikisht fitimprurës dhe efikas, të mbrojë shëndetin e njeriut, duke i dhënë rëndësi shëndetit të kafshëve, mirëqenies dhe mjedisit. Çertifikimi është prova e përputhshmerisë me normativën e vendosur nga Enti ose Organizata. Çertifikimi është nje garanci e shkruar, e lëshuar nga një ent ose organizatë e huaj, e pavarur, e cila çertifikon një produkt të caktuar, shërbim ose sistem, sipas kërkesave të normës.

Kush janë certifikimet kryesore

HAACP është një sistem që synon analizën e sigurisë së ushqimit, bazuar në analizën e rrezikut, përcaktimin e pikave kritike të kontrollit dhe eliminimin e rreziqeve në prodhimin e ushqimit.

ISO 22000 është sistemi i Menaxhimit të Sigurisë Ushqimore si certifikimi më i lart ndërkombëtar që mund të arrihet në lidhje me sigurinë ushqimore dhe lidhet me zinxhirin ushqimor nga bujqësia deri tek shërbimet ushqimore, përpunimi, transporti dhe magazinimi në paketim dhe në shitje.

GLOBALGAP është një trupë private që ka përcaktuar vullnetarisht standardet për certifikimin e produkteve bujqësore me qëllim futjen e një standardi të sinkronizuar për praktikën e mirë bujqësore në botë.

Cfarë kosto ka një investim i tillë dhe si financohet nga NOA?

Certifikimet me standartet e lartëpërmendura kanë një kosto që varion nga 500 – 3000 euro, dhe mbështetet nga NOA me një procedurë të vecantë dhe produkt financiar të dedikuar. Vlen të përmendet që standarti Global Gap dhe Organik mbështetet me grant në masën 50% nga Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural, AZHBR dhe përfituesit mund të procesohen me shpejtësi nga NOA.

Këshillime të tjera