23.09.2022

Kriteret e vjeljes së mollës për ruajtje frigoriferike.

Cilësia e frutave mund të humbë vlerat në çdo fazë të zinxhirit të furnizimit, duke përfshirë periudhen e vjeljes, trajtimit, ruajtjes dhe transporti. Pra, për të ruajtur cilësinë, vëmendja ndaj detajeve specifike teknike është e rëndësishme në të gjitha nivelet në zinxhirin e furnizimit. Kërkohet nje monitorim i kujdesshëm të sistemeve të sigurimit të cilësisë për të plotesuar kërkesat në rritje të tregjeve, pavarësisht trajtimit dhe ruajtjes në kushte të përshtatshme për çdo kultivar. Është shumë e rëndësishme të ruhen strategjitë për të ruajtur cilësinë e mollëve duke reduktuar frymëmarrjen dhe prodhimin e etilenit gjatë fazes se pasvjeljes. Menaxhimi i mirë pas vjeljes ruan cilësinë duke reduktuar pjekjen dhe metabolizmin (biokimik), procese që rezultojnë në ndryshime të padëshiruara në ngjyrë, strukturë, shije, përbërje dhe vlera ushqyese. Përveç kësaj, praktikat e mira pas vjeljes reduktojnë gjithashtu humbjen e ujit dhe prodhimin e gazit që rezulton në tkurrje, zbutje dhe ndryshim në pamje të mollës. Ka një numër të madh të kultivarëve të mollës në dispozicion në mbarë botën. Megjithatë, disa kultivarë dominojnë furnizimin global si Fuji, Golden Delicious, Granny Smith,  Royal Gala etj. Të gjitha varietet e përmendura janë pjesë e strukturës së kultivimit të mollës në Shqipëri. Për shkak të konkurrencës së konsiderueshme nga shumë vende, frutat duhet të jenë të cilësisë dhe pamjes optimale në madhësi, forma dhe ngjyra, pa njolla dhe  çrregullime te tjera.

Përcaktimi i pjekurisë së vjeljes:

Ka shumë mënyra që mund të përdoren për të përcaktuar pjekurinë e vjeljes, duke përfshirë përmbajtjen e niseshtes (amidonit), qëndrueshmërinë (fortesia), përmbajtja e sheqerit dhe acidit, ngjyra e sfondit të lëkurës, ngjyra e farës, frymëmarrja dhe përqëndrimi i brendshëm i etilenit.

Kriteret fizike që përcaktojnë periudhën e duhur për vjelje:

- Madhësia e frutit që siç dihet mund të përllogaritet në varësi të kultivarit si gjatësi, diameter, volum dhe krahasohet me standartin.
- Forma si dhe veçori të sipërfaqes lidhen me kultivarin përkatës dhe vleresohen si kriter për vjelje
- Shkëputja e frutit nga bima mëmë. Kjo veçori si rezultat i formimit të pllakës ndarëse mund të përdoret si kriter.
- Ngjyra bazë është rezultat i klorofilës dhe ksantofileve që në fazën e pjekjes japin produkt me ngjyrë që luhatet nga e gjelbërta në të verdhë.
- Mbingjyra formohet nga sinteza e pigmenteve siç janë antocianet që jep ngjyrë të kuqe. Ngjyra përdoret si kriter për vjelje por nuk është shumë i stabilizuar pasi ndikohet nga faktorë të jashtëm. Ngjyra matet nëpërmjet hartave kromatografike ose me aparat kromatometër.
- Ngjyra e farave përdoret në disa fruta si tek faroret pasi ajo ndryshon në fazën e pjekjes nga e bardhë në kafe të errët.
- Fortësia e tulit është një kriter që përdoret gjërësisht në shumë fruta. Gjithsesi është kriter që matet me kg ose N (njuton) me ndihmë te penetrometrave që pajisen me cilindër të përshtatshëm (11mm) që futet në tulin e frutit dhe që përdoret si kriter për vjelje.
- Pesha  specifike e frutit mund të përdoret në disa raste dhe varet nga përbërja kimike e frutit.
Vlerësimet e maturimit të vjeljes duhet të bazohen në të paktën tre indekse kryesore, pasi secili ka kufizime. Së pari përqendrimi i etilenit është një shënues kryesor fiziologjik dhe për këtë arsye është një përcaktues i rëndësishëm i kohës së vjeljes, megjithatë për matjen e tij kërkohen ambiente laboratorike. Etileni është substanca më e thjeshtë organike që prodhohet në inde bimore dhe vepron në gjëndje të gaztë dhe vepron si fitohormon që ndikon në pjekjen dhe mplakjen e frutave. Ai vepron në përqëndrime shumë të vogla 0.1ppm. Molla është frut klimakterik që prodhon etilen në periudhen e pjekjes. Natyrisht matjet e frymëmarjes dhe të etilenit kërkojnë aparaturat përkatëse si gas analizator ose gas kromatografi.

Indekset e përdorura zakonisht përfshijnë modelin e matjes së amidonit. Indeksi i amidonit është testi i vetëm më i besueshëm i pjekurisë për shumicën e kultivarëve të mollës. Testi përdor një zgjidhje jodi për të treguar sasinë e niseshtës në mollë. Shpërndarja e amidonit në indin e frutave karakterizohet nga njolla që shfaqet kur jodi reagon me amidonin e pranishme në sipërfaqen e frutave të sapo prera. Reagimi lë zona të ngopura me amidon me një njollë blu/e zezë. Hidroliza e amidonit fillon në bërthamë dhe shtrihet brënda tulit gjatë fazës së pjekjes së mollës.

Qëndrueshmëria/fortësia e tulit të mollëve matet duke përdorur një penetrometër me një piston 11 mm. Matjet duhet të bëhet në fruta që kanë një temperaturë prej të paktën 10°C pasi frutat e ftohta do të japin një lexim më të lartë.

Përdorimi jo i duhur i penetometri do të rezultojë në lexime të gabuara. Fortësia ndikohet nga shumë faktorë para vjeljes, që janë të pavarur nga pjekuria, pra është më shumë një matës i cilësisë se sa i pjekurisë së mollës.

Përqëndrimi i sheqernave të tretshme (SSC):

Nivelet e sheqerit rriten me shpejtësi gjatë fazës së pjekjes, por ashtu si qëndrueshmëria, SSC ndikohet nga shumë faktorë para vjeljes dhe ndikohet vetëm pjesërisht nga pjekuria e frutave. Shumica e tregjeve kërkojnë një minimum SSC prej 10%.

Një refraktometër që mat densitetin optik të një solucioni (lëngu i mollës) përdoret për të përcaktuar SSC. Nivelet e sheqerit ndryshojnë në të gjithë mollën, ndaj është e rëndësishme që të standardizohet  nxjerrja e lëngut të mollës (p.sh. pjesa e anës që nuk është skuqur).

Aciditeti. Ndërsa frutat piqen, përmbajtja e tyre acidike ulet. Acidi malik është acidi kryesor në lëngun e mollës dhe luan një rol të madh në atributet e shijes. Nuk ka udhëzime shtetërore për pjekurinë bazuar në nivelin e aciditetit.

Sasia e acidit të pranishëm është e lidhur me varietetin dhe fazën e tij të pjekurisë. Një rënie e aciditetit është një tregues i avancimit të pjekurisë. Matja e aciditetit përfshin përdorimin e instrumenteve të zakonshme laboratorike. Aciditeti i lengut te frutave matet me titrimin e një volumi të tij me një bazë me përqendrim të njohur (0.1N)  dhe shërben si kriter pjekjeje.

Matjet e ngjyrave. Kërkesat për ngjyra ndryshojnë në varësi të faktit nëse varieteti është i kuq i fortë, i kuq me vija ose pjesërisht, me faqe të kuqe ose të skuqur ose nëse varieteti është i gjelbër ose i verdhë. Në përgjithësi, për varietetet me ngjyrë të kuqe, nota komerciale lidhet me përqindjen e sipërfaqes së frutit që ka një nuancë të mirë të ngjyrës së kuqe (më shumë ngjyrë, shkallë më e mirë). Ngjyra e kuqe e lëkurës lidhet me ekspozimin ndaj rrezeve të diellit.

Vjelja e mollës me herët se stadi i pjekjes duhet të evitohet pasi përveç humbjeve në peshë frutat nuk fitojnë cilësitë e nevojshme si ngjyrë, aromë, shije dhe preken nga sëmundje duke humbur edhe vlerën tregtare të tyre. Por edhe vjelja e vonuar duhet të mënjanohet pasi frutat nuk mund të transportohen lehtë, nuk mund të ruhen gjatë, preken nga sëmundje si ato fiziologjike dhe ato patogjene dhe humbjet gjithashtu do të jenë të konsiderueshme.

Këshillime të tjera