21.02.2022

Libri i Fermerit

Sektori Agrobiznesit në NOA prej vitesh ka përgatitur dhe promovuar Librin e  Fermerit, instrument ky që i vjen në ndihmë fermerëve që merren me kultivimin e produkteve bujqësore dhe mbarështimin e blegtorisë.

Libri i Fermerit dhe funksionimi i aktivitetit nga të dhënat e kontabilizuara FADN (Farm Accounting Data Network - Rrjeti i të dhënave për Kontabilitetin e Fermës) është një kërkesë e Bashkimit Europian (theksuar edhe në Raport Progresin 2021 te Komisionit Europian). Tashmë edhe Ministria e Bujqësisë është duke përgatitur një material të tillë, si detyrim i plotësimit të kushteve të vendosura nga Brukseli.

NOA beson në vlerën e të mirave që burojnë nga toka dhe potencialet zhvilluese të sektorit të Agrobiznesit. Shfrytëzimi i këtyre potencialeve ka një rëndësi të veçantë për rritjen ekonomike dhe të ardhmen e vendit. Ndaj NOA synon të sjellë pranë individëve, fermerëve, agro-përpunuesve dhe biznesve që prodhojnë të mirat bazë, shërbimin dhe ekspertizën e saj më të mirë.

Drejtimi ekonomik i fermës bujqësore sjell domosdoshmërinë e mbajtjes së shënimeve në librin e fermerit ku pasqyrohen në mënyre të detajuar:

-  Të dhëna mbi fermerin, tokën në pronësi apo në përdorim;

-  Shpenzimet në fermë për çdo aktivitet bujqësor;

-  Të ardhurat nga shitja e prodhimeve bujqësore dhe blegtorale;

-  Mbajtjen e inventarit të fermës;

-  Lëvizjet financiare në fermë;

-  Analizë e kostos së produktit.

Duke mbajtur këto shënime, fermeri është i aftë të përcaktojë:

-  Efektivitetin e kulturave bujqësore, dhe ato te blegtorisë;

-  Të marrë masa për një drejtim me efektivitet të prodhimit;

-  Të analizojë nevojat financiare në kohë të ndryshme;

-  Të njohë bilancin e tij financiar në fund të vitit;

-  Ndihmon fermerin për mbështetje me kredi nga Institucionet Financiare.

Fermeri pa këto të dhëna nuk mundet të ndërtojë një ekonomi bujqësore të qëndrueshme, konkurruese në një ekonomi tregu të lirë.

NOA gjthmonë pranë Agrobiznesit Shqiptar!

Këshillime të tjera