01.06.2021

Planifikimi ne Ferme

Rëndësia e Planifikimit në Fermë

Në kohën e ekonomisë globale dhe konkurrencës vetëm një menaxhim i mirë i fermës do ti mundësojë fermerëve tanë të jenë konkurrent në treg, të kenë një zhvillim të qendrueshëm duke përdorur resurset, humane, ekonomike dhe natyrore në mënyrë sa më efektive. Planifikimi sikurse në çdo aktivitet tjetër është udhërrëfyes i të gjitha aktiviteteve që fermeri pritet t’i realizojë në fermë gjatë vitit vijues. Përmes planifikimit përcaktohen objektivat të cilat fermeri synon t’i arrijë.

Parimet e drejtimit të fermës bujqësore

Njohja e tendencës së çmimeve;

Caktimi i strukturës së aktiviteteve bujqësore;

Përzgjedhja e teknologjisë së duhur;

Burimet e financimi të biznesit bujqësor;      

Zgjedhja e aktiviteteve bujqësore;

Përcaktimi i metodave drejtuese të prodhimit;

Tregtimi efektiv i produkteve bujqësore;

Burimet njerëzore.

Cfarë përcakton Planifikimi i fermës

Përcaktimi i qëllimeve dhe objektivave të biznesit;

Specifikimi i politikave dhe procedurave;

Hartimi i planeve në  kushtet e riskut; 

Përzgjedhja e teknologjisë së duhur;

Parashikimi i prodhimit dhe çmimeve;

Hartimi i një plani të përgjthshëm afatgjatë, afat mesëm dhe afatshkurtër;

Tregtimi efektiv i produkteve bujqësore;

Që fermerët të marrin vendim të drejtë për qasjen në treg dhe arritjen e çmimit të kënaqshëm, me rëndësi thelbësore është qasja tek informacioni për tregun dhe të kenë njohuri si të prodhojnë produkte me vlerë të caktuar që do të ballafaqohen me nevojat e konsumatorëve të ushqimit, të përpunuesve dhe eksportuesve.

Këshillime të tjera