16.08.2021

Përgatitja e silazhit të misrit

Rëndësia e përgatitjes së silazhit për blegtorinë

Për të shfrytëzuar më së miri potencialin gjenetik të lopëve të qumështit duhet të optimizohet teknika e të ushqyerit dhe të zbatohen parimet bazë për përgatitjen e silazhit. Respektimi i principeve bazë të teknikave të silazhimit është çelësi për sukses. Cilësia e silazhit pranveror varet nga një sërë faktorësh, ku veçanërisht një rol të rëndësishëm luan përbërja e lëndës së parë. Për cilësinë e silazhit rëndësi ka gjithashtu dhe koha e kositjes si dhe menaxhimi optimal i silazhit.

  

Në krahasim me mënyrat e tjera të përgatitjes së ushqimeve të kafshëve silazhimi ka disa përparësi, duke qënë një ushqim bazë për të ushqyerit e kafshëve e sidomos të ripërtypësve. Përparësitë kryesore të silazhimit janë:

a) Humbjet e lëndës së thatë gjatë procesit të silazhimit është 15-25 %.

b) Mundësia e shfrytëzimit të silazhit në periudhat gjatë vitit kur nuk ka vegjetacion të bimëve.

c) Qëndrueshmëria e silazhit është mjaft e gjatë mund të përdoret ose të ruhet një kohë tepër të gjatë .

d) Silazhi siguron sasi të mëdha të ushqimit për kafshë me çmim më të lirë. Misri foragjer jep rendimente të larta për përgatitjen e silazhit.

c) Mundësia e përdorimit të shkallës së lartë të mekanizmit.

Zbatimi korrekt i teknikave të silazhimit ndikon në rritjen e rendimentit të prodhimit. Kështu duhet që madhësia e gropës së silazhit të përshtatet në bazë të numrit te bagëtive dhe të jetë e mjaftueshme për të përmbushur nevojat ushqimore si në stinën e verës ashtu dhe në dimër.

Misri është baza kryesore e lëndës së parë për silazhim. Kosto e kultivimit dhe mbështetja e këtij aktiviteti nga NOA

Misri është baza kryesore e përgatitjes së silazhit. Përdorimi i misrit në formë të silazhit, jep rezultate të mira në të ushqyerit e kafshëve. Bazuar në kontot kulturale që NOA ka përgatitur, 1 ha misër për silazh kushton 160,600 lek, me një cikël prodhimi 4 mujor. Ky investim mbështetet nga NOA me linjë kredie të dedikuar, me procesim brënda 24 orëve dhe me 1 (një) shlyerje të vetme.

Këshillime të tjera