26.04.2021

Këshillim për fermerët vreshtarë

Teknologjia e mbjelljes së vreshtit

Punimet përgatitore. Ngritja e vreshtit kërkon paraprakisht një Projekt të mirë-studiuar që lidhet me vendodhjen dhe përbërjen e tokës, kushtet mjedisore, fidanët dhe varietetet, marketingu dhe tregjet etj. përfitimit nga skemat kombëtare të mbështetjes së bujqësisë. Kjo lidhet edhe me fokusin e saj si Institucion këshillues dhe financues.

Përzgjedhja e tokës për vresht

Në rradhë të parë duhet ti kushtohet vëmendje pozicionit të tokës dhe përbërjes së saj. Tokat skeletike/gurishtore janë me te varfëra dhe kërkohet një kujdes në plehrimin organo-mineral dhe në veçanti mbrojtja nga erozioni të cilat marrin një pjesë të konsiderueshme të lëndeve minerale dhe humusit. Tokat më të mira janë ato me përmbajtje 5-10% skeletike, 40-50% rërë, 10-30% lym, 15-30% argjile dhe 1.5-2% lëndë organike. Për këtë arsye nevojitet të kryhen analizat e tokës dhe të përcaktohet skema e plehrimit të saj.

Pastrimi i tokës dhe ambjentit të përgjedhur

Toka duhet të pastrohet nga gurët, shkurret për të eleminuar infeksionet e ndryshme. Në rastet kur toka është e infektuar nga barishtet, grami etj. duhet të mbillet për 1-2 vjet me bimë leguminoze ose tërfil.

Punimi qelizë

Ky proces konsiston në punimin e thellë të tokës duke kryer përzierjen e shtesave, mobilizimin e mikro-organizmave dhe sigurimin e një terreni të shkrifët. Koha e përshtatshme është Korrik-Gusht ose fundi pranverës. Thellësia e punimit është mininalisht 60cm.

Plehrimi bazë

Rekomandohet plehrimi organo-mineral kryesisht pleh stalle i dekompozuar 400-600 kv/ha, plehra fosforike rreth 8-10 kv/ha, potasike rreth 4-6 kv/ha.

Këshillime të tjera