10.11.2023

Këshillimi Smart - Holstein

Mbarështimi i lopëve të racës Holtshtein

Blegtoria në Shqipëri është një hallkë me shumë rëndësi, mbas bujqësisë, në fushën e prodhimit ushqimor. Në sektorin e blegtorisë ushtrojnë veprimtarinë e tyre 292 mijë ferma blegtorale. Sipas të dhënave të INSTAT për vitin 2022, krerët e gjedhit u reduktuan me gati 12% në krahasim me 2021. Rënia më e fortë e krerëve në stalla gjatë vitit 2022 është në Fier me 34%, specifikisht 39 mijë krerë nga mbi 58 mijë krerë në vitin 2021.
Të dhënat e INSTAT treguan se gjatë muajve Janar-Maj 2023 u importuan rreth 30 milionë euro mish, me rritje 19% në raport me vitin e kaluar në të njëjtën periudhë.

Sfidat e sektorit të prodhimit të qumështit

Shqipëria përballet me shumë probleme në sektorin e prodhimit të qumështit. Numri i vogël i racave produktive të lopëve të qumështit, njohurit e pakëta në aspektin e të ushqyerit dhe teknikave të ushqyerit, si dhe numri i vogël i ekspertëve mbetet një sfidë. Vlerësohet se ekzistojnë tre shtylla kryesore në sektorin e qumështit: a.) Potenciali gjenetik (raca e lopëve); b.) Prodhimi ushqimit të blegtorisë; c). Kushtet e mbajtjes së lopëve.
Potenciali gjenetik i lopëve të qumështit është pika kryesore për të analizuar performancën e prodhimit të lopëve/tufës. Përmirësimi racor nëpërmjet inseminimit artificial, e lidhur me cilësinë e materialit është pikë kyçe në efikasitetin e fermës (pedigree). Menaxhimi i të ushqyerit është një nga faktorët më të rëndësishëm në përmisimin e parametrave të prodhimit dhe riprodhimit dhe për çdo vit. Për arritjen e kësaj perfomance, racionet duhen balancuar me të gjitha lëndët ushqyese si energji, proteina, minerale dhe vitamina. Mirëqënia e kafshëve, pra kushtet e stallës, lëvizja e bagëtisë, aksesi me ushqimin dhe ujin, mjelja etj. janë indikatorë në rritjet e prodhimtarisë së qumështit.

 “Fermerë, investoni në raca të pastra, prodhimtare qumështi”

RACA HOLSHTEIN është e njohur botërisht për vlerën e lartë të prodhimit të qumështit. Kjo racë ka një periudhë mesatare laktacioni prej 305 ditësh në vit dhe arrin deri në 18,000 litra qumësht për periudhë laktacioni. Përmbajtja e qumështit të tyre është 3,82% yndyrë dhë 3,21% proteina. Holshtein është një lopë e madhe, që arrin peshën deri në 630 kg. Mëshqerrat arrijnë një moshë të përshtatshme riprodhimi në 13 muaj, kohë në të cilën ato janë 363 kg në peshë. Racioni ushqimor me bazë bari duhet të plotësohet me energji shtesë, proteina, vitamina dhe minerale. Për këtë qëllim përdoren koncentrate.

Koncentratet janë përzierje drithërash, miell misri, luledielli, sojë, panxhar, vitamina dhe minerale, të cilat bluhen dhe shtypen në mullinj dhe u jepet si ushqim lopëve. Një lopë Holshtein kushton rreth 300,000 lek dhe nga analizat financiare përfitueshmëria e një ferme fillon më një numër krerësh prej 10 lopësh, duke siguruar një fitim vjetor neto prej rreth 700,000 lekë.

“NOA Financon, NOA Këshillon”

Këshillime të tjera