26.10.2021

Grantet e IPARD për fermerët e serrave

Çfarë është fondi i IPARD-it

Shqipëria ka marrë të drejtën e aksesimit të granteve IPARD, program i iniciuar në Dhjetor të vitit 2018 me një vlerë financimi rreth 20 milion Euro në vit (pa përfshirë edhe kontributin e Qeverisë Shqiptare). Intesiteti i granteve për sektorin e Agrobiznesit shkon nga 50 – 70% të projektit të kontraktuar nga Agjencia e Zhvillimit Bujqësor dhe Rural. Kjo mbështetje financiare me grant për çdo thirrje publike është e përbërë nga 75% financim i siguruar nga instrumenti për ndihmë të para-antarësimit të zhvillimit rural në Bashkimin Evropian dhe 25% financim të siguruar nga buxheti i Republikës së Shqipërisë, si pjesë e marrëveshjes së MSA-së.

Mbështetja e sektorit bujqësor me grante ka një veçori që lidhet me mos lejueshmërinë e pagesave në avancë për realizimin e planeve të investimit të kontraktuara. Kjo detyrimisht kërkon për pjesën më të madhe të përfituesve nevojën për mbështetje nga sistemi bankar dhe institucionet mikro-financiare.

Çfarë mund të përfitojnë fermerët e serrave nga fondi i IPARD-it?

Nën Masën 1: "Investimet në asete fizike në fermat bujqësore" mund të përfitojnë të gjithë fermerët që kultivojnë fruta-perime në sera. Investimet në këtë sektor mund të jenë:

-    Ndërtim/rikonstruksion sere, diellore apo me ngrohje, sëbashku me sistemin e ujitjes;

-    Mekanikë bujqësore të përshtatshme për punimet në serë;

-    Panele foto-voltaike në shërbim të serrës;

-   Magazinë apo frigorifer për ruajtjen e prodhimit.

Shpenzimet e pranueshme për masën 1 do të jetë në kufijtë minimal dhe maksimal si më poshtë:

-        Shuma minimale e totalit të shpenzimeve të pranueshme: 10,000 EURO;

-        Shuma maksimale e totalit të shpenzimeve të pranueshme: 500,000 EURO;

Përqindja e mbështetjes publike (grantit) varion nga:

• deri në 60% të totalit të kostove të pranueshme të investimit;

• deri në 65% nëse investimi bëhet nga një fermer i ri (nën 40 vjeç);

• deri në 70% për investimet në zona malore (dhe nën 40 vjeç);

Nevojat për financime dhe mbështetja e këtij aktiviteti nga NOA

NOA në lidhje me këtë investim ka përgatitur produktin financiar “SERA-INVEST”, produkt ky që lidhet me mbështetjen financiare të trendit të zhvillimit të bujqësisë shqiptare, atë të investimit në sera. Produkti “SERA-INVEST” përmban një paketë të plotë lehtësuese për fermerët që aplikojnë për mbështetje financiare në investimet në sera deri në shumën 100,000 Euro.

Këshillime të tjera