27.08.2021

Investime në Baxho Qumështi

Zinxhiri i vlerës në blegtori

Sektori i blegtorisë zë aktualisht rreth 52% të prodhimit bujqësor në vendin tonë, krahasuar me rreth 42% që zinte ai në vitin 1992 dhe rreth 35 % në vitet 80-të, çka tregon një prirje në rritje. Duke u nisur nga të gjitha këto prirje të zhvillimit të sektorit të blegtorisë, duket se ky sektor gëzon potencial për të krijuar një treg më të madh pune në vendin tonë dhe mundësi investimesh. Zinxhiri i vlerës në blegtori do të konsolidohet më tej nëpërmjet investimeve të domosdoshme të kësaj sipërmarrje, për rritjen e standarteve që lidhen me vlerësimin e monitorimin e cilësisë, sigurisë së produkteve, ndikimin në mjedis si dhe ato të mbështetjes financiare. Në Shqipëri ka rreth 450 stabilimente të përpunimit të qumështit. 

Nga këto 350 stabilimente, ose 80% e numrit total, kanë kapacitete përpunuese të vogla 500 - 1,500 litra qumësht në ditë. Rreth 250 stabilimente përpunojnë djath nga qumështi i deleve dhe i dhive në mënyrë të thjeshtë duke përdorur teknologji tradicionale. Kushtet e higjenës së këtyre stabilimenteve kanë nevojë për investime për të plotësuar kërkesat e legjslacionit Shqiptar dhe përafrim me të BE-së.

Investim në baxho qumështi

Si mbështeten këto investime nga NOA

Ky investim mbështetet 100% nga NOA, me kolateral fleksibël, me 2 shlyerje vjetore kësti (në periudhën e gjenerimit të të ardhurave) dhe afat kredie deri në 5 vite. Degët e NOA-s ku ky investim gjen mbështetje janë qarku i Gjirokastrës, Shkodrës, Dibrës, Korçës, Vlorës etj.

Këshillime të tjera