30.12.2021

Investime në teknologji për kultivimin & ruajtjen e Perimeve të Fushës

Kultivimi dhe ruajtja e Qepës

Në Shqipëri asnjëherë nuk ka munguar prodhimi vendor i qepës, pasi ka një klimë të përshtatshme për kultivimin e kësaj kulture bujqësore. Por, pavarësisht kësaj, nuk ka munduar as importi i qepës nga vendet e huaja, që në bazë të dhënave rezulton sasi të mëdha importi. Aktualisht Shqipëria prodhon rreth 104,333 ton qepë, ku si pasojë e pozicioneve gjeografike kultivohen disa varietete si psh.qepa e Drishtit, qepa e Mirasit, qepa e kuqe e Dishnices, qepa e Linit etj.

Trajtimi i qepës pas vjelje

Proçesi i tharjes së qepës

Qëllimet e proçesit të tharjes së qepës janë:

-         Për të hequr të gjithë ujin sipërfaqësor ose lagështinë nga qepa;

-         Për të tharë tre ose katër shtresa të lëkurës së qepës;

-         Për të tharë kërcellin (mos harroni se pasi të pritet kërcelli, lihet i hapur dhe duhet mbajtur sa më i thatë).

Qepët mund të ruhen në dy nivele temperaturash: Midis 0 dhe 4 grade Celsius (në dimër) dhe midis 25 dhe 31 grade Celsius (në verë). Lagështia relative duhet të mbahet vazhdimisht ndërmjet 55% dhe 65%. Atmosfera e kontrolluar (CA) është një teknikë shumë e hulumtuar dhe e provuar që frenon natyrshëm mbirjen e qepës dhe minimizon humbjen e cilësisë gjatë ruajtjes. Ruajtja e kontrolluar e atmosferës mund të krijojë kushte optimale të ruajtjes për qepët. Frymëmarrja e qepës zvogëlohet duke ulur përqindjen e O2 brenda qelizës, duke rritur sasinë e CO2, duke kontrolluar lagështinë relative (RH) dhe duke rregulluar automatikisht temperaturën.

Tregtia Rajonale e Qepës

Kultivimi i qepës është një aktivitet fitim-prurës për fermerët Shqiptare, ku do veconim përzgjedhjen e kultivarëve me rezistencë të lartë në ruajtje dhe të kërkuara nga kanalet e tregut rajonal. Bazuar në kontot kulturale të NOA-s, kosto e kultivimit të një sipërfaqe prej 1ha me qepë kushton 874,150 lek dhe fermeri mbështetet me kredi 1-3 vjecare, me një procesim brënda ditës dhe pa kolateral.

Këshillime të tjera