25.01.2022

Menaxhimi i serrave nga ulja e temperaturave

NOA mbështet me këshillim fermerët – “Menaxhimi i serrave nga ulja e temperaturave”

Prodhimi i perimeve në serra

Prodhimtaria e perimeve në sera, paraqet formën më intensive të prodhimtarisë në bujqësi. Një ndër parakushtet më të rëndësishme për arritjen e rendimenteve të larta, në këtë mënyrë të prodhimtarisë është njohja e teknologjisë së kultivimit të perimeve, por edhe llojet e serave dhe ndërtimi i tyre.

Lushnja është zona e cila ka sipërfaqen më të madhe të serave dhe mban peshën kryesore të perimeve për eksport. Në Lushnjë janë rreth 589 ha me serra ose 30 % të gjithë sipërfaqes që janë në gjithë vendin. Njesia Administrative Kutalli-Berat është një tjetër potencial në zhvillimin e serave me afërsisht 400 ha serra diellore.

Si të menaxhohet ndikimi i uljes së lartë të temperaturave gjatë muajve Janar-Shkurt 2022?

Për të minimizuar ndikimin e temperaturave të ulta në serra dhe mbajtjen në kushte optimale të fidanit të sapo mbjellë duhet të ndiqen disa nderhyrje apo invetsime në serra, të listuara si më poshtë:

-      Fidanët duhen mbjellë me plasmas mulcerues;

-      Të vendosen harqe të ulët dhe të mbulohen me plasmas të thjeshtë;

-      Të shtrohet në të gjithë sipërfaqen e serrës një mbulesë tjetër ekstra që quhet tesule;

-      Të izolohet mirë serra nga hyrja e ajrit nga jashtë.

Sa është kosto e këtij investimi për të menaxhuar riskun e temperaturave të ulta?

Nevojat për financime dhe mbështetja e këtij investimi nga NOA.

Institucioni mikro-financiar NOA operon në gjithë zinxhirin e vlerës në bujqësi nëpërmjet dy instrumentave të rëndësishëm: 

- Financimin e drejtpërdrejtë të agrobiznesit;

- Këshillim të specializuar dhe zgjidhje adekuate për të gjithë sektorët e agrobiznesit.

Bazuar në vlerat financiare të përgatitura nga ekspertët e agrobiznesit në NOA, investimi në menaxhim të riskut nga ulja e ndjeshme e temperaturave arrin në vlerën 100,000 lek/dy dhe procesohet brënda ditës dhe pa nevojën për kolateral.

 

 

Këshillime të tjera