/

Manaxher Rajonal i Marredhenieve me Partneret, Rajoni Juglindje

Njesia e Partnereve

Nderton dhe miremban zhvillimin e partneriteteve dhe rrjetit te referuesve per te mbeshtetur aktivitetin e kredidhenies per te gjitha segmentet, si nepermjet rrjetit te degeve ashtu edhe nepermjet sherbimit ne distance, ose online.

1. Nderton dhe miremban marredheniet me partneret, palet e treta dhe cdo referues tjeter, duke siguruar permbushjen e objektivave te shitjes dhe kenaqesise se klientit, ofrimin e produktit, marredhenie te qendrueshme me partneret (zhvillues, shites, agjente, ose pale te tjera ndermjetese etj); Udheheq negociatat me palet e treta mbi kushtet dhe afatet e marreveshjes per te optimizuar vleren e marredhenieve te ndersjellta;
2. Monitoron performancen e partnereve ne rajon per kredite qe prekin te gjithe segmentet e kompanise, merr masa perkatese per te siguruar produktivitetin e pritshem;
3. Raporton dhe pergatit analiza per Rajonin per te ofruar informacion per progresin e produkteve dhe merr veprimet e nevojshme;
4. Kontribuon me ide ne pergatitjen e procedurave per krijimin, zhvillimin dhe/ose permiresimim e marredhenieve me partneret;
5. Propozon promocione apo skema te tjera nxitese per partneret, ne menyre qe te promovoje produktivitetin dhe rritjen e volumit te biznesit nga partneret.

Kërkesat:

1. Energjik, i/e vete-motivuar dhe me aftesi te shkelqyera organizative;
2. Aftesi te shkelqyera ne ndertimin e marredhenieve me njerezit dhe negociimi;
3. Minimumi 3 vite eksperience ne shitje;
4. Njohuri te mira te rrjetit te bizneseve SME qe operojne ne rajon;
5. Disponibilitet per te udhetuar si dhe te jete rezident ne Rajonin Juglindje (e preferueshme ne Korce);
6. Diplome universitare ne Administrim Biznesi ose fusha te tjera te lidhura.

Dergoni aplikimin tuaj brenda dates 8 Korrik ne https://noafin.al/jobs.

Aplikimi duhet te permbaje nje CV te perditesuar dhe nje leter motivimi per pozicionin perkates.
Vetem kandidatet e perzgjedhur do te kontaktohen nga Departamenti i Burimeve Njerezore per nje interviste.