Karta e të drejtave të klientit

Çdo klient ka të drejtën e:

Informimit

 • Informohet plotësisht dhe me transparencë për proçesin, kushtet e kredisë dhe ndryshimet që mund të pësojnë.
 • Informohet për rreziqet që paraqet norma e ndryshueshme e interesit dhe kredimarrja në valutë të huaj.
 • Informohet për politikën e privatësisë dhe mbrojtes së të dhënave personale.
 • Informohet për politikën e ankimit.

Zgjedhjes

 • Bën zgjedhjen e tij të lirë në dobi të interesave të tij.
 • Tërhiqet nga proçedurat kur mendon se nuk janë në dobi të interesave të tij.
 • Kërkon ndryshime të kushteve kontraktore nëse është në dobi të interesave të tij dhe miratohet nga institucioni.

Aksesit

 • Pajiset me kopje të dokumentacionit të depozituar dhe/ose nënshkruar prej tij.
 • Kërkon ndryshime të informacionit të depozituar më parë prej tij.

Kofidencialitetit

 • Trajtohet me dinjitet dhe konfidencialitet të plotë.
 • Sigurohet për ruajtjen e të dhënave të tij në përputhje me standartet financiare teknologjike dhe legjislacionin në fuqi.

Dëgjesës dhe Ankesës

 • Dëgjohet dhe ankohet nëse mendon se është trajtuar në mënyrë të padrejtë.
 • Merr përgjigje për kërkesat apo ankesat e paraqitura sipas procedurës në fuqi.