Oferta

Ofertat e momentit në NOA janë:

ITALO– SHQIPTARE

PROGRAMI ITALO - SHQIPTAR PËR ZHVILLIMIN E NDËRMARRJEVE TË VOGLA DHE TË MESME NË SHQIPËRI
Nëpërmjet këtij programi mund të përfitojnë persona fizikë ose juridikë, të cilët zotërojnë ose përfaqësojnë ndërmarrje mikro, të vogla ose të mesme (SME) dhe që aktualisht ushtrojnë një aktivitet sipërmarrje ose që dëshirojnë të fillojnë një aktivitet (start-up) në Shqipëri.
 • Financohen shuma nga 15,000 deri 50,000 EUR
 • Kredi 3 deri në 8 vjet
 • Me pagesa të rregullta mujore/ fleksibël sipas sezonalitetit
 • Norma vjetore e interesit 4% në LEK dhe 3% në EURO
 • Periudha “Grace” ku paguhet vetëm interesi, deri në 2 vjet
 • Aprovim brenda dites per shuma deri ne 2 milion LEK
Kriteret e pranueshmërisë

Për SME-të:

 • Shoqëria është e rregjistruar në Shqipëri
 • Jo më pak se 51% e kapitalit të shoqërisë zotërohet nga shtetas shqiptar
 • Qarkullimi vjetor jo më i lartë se 10 milion Euro
 • Numri i punonjësve jo më shumë se 250
Qëllimi kredisë

Për SME-të:

 • Jo më pak se 40% e kredisë do të përdoret për blerje: makineri, pajisje, teknologji, asistencë teknike, licensa industriale, mirëmbajtje, pjesë këmbimi dhe lëndë e parë me origjinë italiane.
 • Jo më shumë se 60% e kredisë mund të përdoret për mbulimin e kostove lokale ose nga vende të tjera fqinje në zhvillim.

*Kreditë e garantuara nga Fondi i Garancisë perfitojne deri në 60% të shumës së kredisë së kërkuar.

Progres

Oferta Progres i shërben çdo biznesi në vend që synon të rritet dhe zhvillohet. Kjo ofertë ofrohet me kushte lehtësuese falë marrëveshjes së bashkëpunimit të nënshkruar midis NOA sh.a dhe Fondi Evropian i Investimeve (EIF).

 • Financohen shuma nga 1,000,001 deri 3,000,000 LEK
 • Kredi deri në 72 muaj
 • Me pagesa të rregullta mujore/ fleksibël sipas sezonalitetit
 • Norma e interesit 1.42% në LEK
 • Pa hipotekë. Kërkohet kolateral i luajtshëm ose person garant
 • Dokumentacion minimal

Ky financim realizohet me mbështetjen e Bashkimit Europian në kuadër të Fondit të Garancisë së lëshuar në bazë të Rregullores (EU) Nr. 1296/2013 të Parlamentit dhe Këshillit Europian, si edhe në përputhje me programin për Punësim dhe Inovacion Social ( EaSI) dhe marrëveshjen e nënshkruar ndërmjet NOA sh.a. dhe Fondit Europian për Investime. Për më tepër informacion referohuni link të mëposhtëm:

Agro Mbeshtetje

Qëllimi i ofertës është financimi për realizimin e projekteve/planeve të biznesit fituese për përfitimin e granteve. Oferta mbështet fermerë, prodhues, tregëtues që mbjellin/prodhojnë/ofrojnë shërbime akomodimi/çertifikojnë e tregëtojnë prodhime shqiptare dhe që kanë aplikuar dhe janë shpallur fitues në listat e AZHBR, IPARD,SARED. Përfitohet për investime, kapital qarkullues dhe flex.
 • Financohen shuma nga 50,000 deri në 14,000,000 LEK (7,000 deri në 100,000 EUR) në varësi të planeve të biznesit dhe kapaciteteve paguese
 • Kredi deri në 72 muaj
 • Deri në 65% shlyerje e menjëhershme me kalimin e grantit në llogarinë e NOA sh.a.
 • Komisioni për shlyerje para afatit 0% pjesa me grant
 • Norma e interesit fillon nga 1.08% në LEK, 0.92% në EUR
 • Dokumentacion minimal: Kod Fermeri ose NIPT ose ekstrakt QKB, Kontrata e lidhur me AZHBR, IPARD, SARED; Plani i investimit
 • Pa kolateral pjesa që mbulohet me grant
 • Aprovim brenda ditës për shuma deri në 2 milion LEK

AgroCertifikim

Kjo oferte do te mbuloje implementim standart qe perfshin si investimet permiresuese dhe certifikimin per segmentet “Mikro”, “SE” dhe “Agro” me NIPT fermeri.
 • Standarti HACCP
 • Standarti ISO 22000
 • Standarti GlobalGAP
Kjo paketë financiare përmban investimet që standartet e ndryshme kërkojnë dhe lidhen me kostot e mëposhtme:
 • Kosto e konsulencës për implementimin e standartit të përzgjedhur.
 •  Kosto që lidhen me investime të domosdoshme në biznes për plotësimin e standartit duke përfshirë dhe analizat e produktit në laboratorëndërkombëtare të akredituar.
 • Kosto e Trupës së Akredituar Certifikuese.
Dokumentacion minimal:
 • Kod Fermeri ose NIPT ose ekstrakt QKB.
 • Pa kolateral.
 • Aprovim brenda ditës.