Kredi Personale

Për çdo investim familjar ose personal!

Mbulim i nevojave për investime familjare apo personale të rëndësishme si riparimet e banesave, blerja e një automjeti familjar apo personal, investimin në efiçiençen energjetike etj. Financim deri në 3,000,000 lek me dokumentacion minimal, brenda ditës. Financimet për shuma deri në 500,000 lek, aplikim vetëm me kartë identiteti.

  • FINANCOHEN SHUMA NGA 150,000 DERI NË 3,000,000 LEK

  • KREDI DERI NË 60 MUAJ

  • ME PAGESA TË RREGULLTA MUJORE

  • FINANCIM PA BASHKËKREDIMARRËS PËR SHUMA DERI NË 500,000 LEK

  • NORME INTERESI MUJORE DUKE FILLUAR NGA 2%

  • DOKUMENTACION MINIMAL (ID & Vërtetim Page)

Llogaritësi i kredisë

0 ALL
1 MUAJ

Kësti mujor 0 ALL *

Apliko
* Te dhenat e kalkulatorit jane te peraferta