Blerina Krantja

Mbi 12 vite përvojë në burime njerëzore, zhvillim organizativ dhe menaxhimin e ndryshimeve në sektorin bankar dhe financiar. Ofrimi i shërbimeve dhe programeve që maksimizojnë burimet njerëzore për të siguruar që kompania mund të përmbushë objektivat e saj për rritje.

Që prej maj 2019 Anëtar i Komitetit të Punës dhe Etikës - Dhoma Amerikane e Tregtisë në Shqipëri, e cila ka për synim  të merret me çështje që lidhen me menaxhimin e burimeve njerëzore, pajtueshmërinë me rregulloret e punës dhe legjislacionin, Kodin e Punës, Kodin e Etikës, praktikat antikorrupsion, etj.

Zj. Krantja u promovua si Drejtor i Burimeve Njerëzore në maj 2017 pas 3 viteve të suksesshme si Drejtor i Kompensimit dhe Benefiteve në NOA. Implementimi i politikave të reja të burimeve njerëzore për të optimizuar strukturën organizative, zhvillimin e burimeve njerëzore, menaxhimin e talenteve, strategjitë e rekrutimit, markimin e punëdhënësit, mekanizmat e mbajtjes së stafit, trajnimin, menaxhimin e ekipit etj.

2014 - 2017 Ajo ju bashkua NOA në Nëntor 2014 si Drejtor i Kompensimit dhe Benefiteve, pas 6 vite përvojë në Bankën Qendrore të Shqipërisë në fushën e burimeve njerëzore. Gjatë tre viteve, ajo ndërtoi një njësi të fortë dhe të qëndrueshme të kompensimit dhe benefiteve, duke integruar t ë gjitha proceset e pagave dhe shpërblimeve n ë departamentin e burimeve njerëzore dhe udh ëhoqi automatizimin e të gjitha proceseve kryesore të burimeve njerëzore përmes projektit t ë HR Software. Ajo arriti të hartojë dhe zbatojë strategji efektive të komunikimit në lidhje me kompensimin dhe benefitet totale dhe të sjellë propozime konkrete për përmirësimin e programit të përfitimeve të sigurimit shëndetësor dhe skemave të tjera nxitëse.

2008 - 2014 Ajo filloi karrierën e saj të hershme në Bankën e Shqipërisë si specialist i burimeve njerëzore, kryesisht e përqendruar në fushën e kompensimit dhe benefiteve, hartimin dhe zbatimin e politikave sociale dhe benefiteve t ë stafit. Me kalimin e viteve ajo manaxhoi me sukses programin e përfitimeve shëndetësore dhe të sigurimeve, skemave nxit ëse por edhe koordinimin e trajnimeve, mbikëqyrjen dhe koordinimin e menaxhimit të performancës, marrëdhëniet me palët e treta etj. Gjatë këtyre gjashtë viteve ajo fitoi aftësi dhe kompetenca të mëtejshme në të gjitha funksionet e Burimeve Njerëzore.

Zj. Krantja u diplomua në "Financë & Bankë" në Universitetin Babes-Bolyai, Cluj Napoca, Rumani n ë 2006 . Ajo gjithashtu zotëron një diplomë master në "Banka dhe Tregje Kapitale", lëshuar nga i njëjti institucion n ë vitin 2007 .