Vresht në Përmet

Sipërfaqe: 1320 m2, Zona Kadastrale: 2850 Nr Pasurie:147/33, Nr Rregjistri: Vl 3, Fq 190