Tokë Arë në Durrës

 

Sipërfaqe: 450 m2,Zona Kadastrale: 2117 Nr Pasurie: 16/4,Nr Rregjistri: Vl 2, Fq 34