Pemtore në Durrës

Sipërfaqe: 1650 m2,Zonë Kadastrale: 2117 Nr Pasurie: 98/3, Nr Rregjistri: Vl 2, Fq 33