15.11.2022

NOA bashkëpunim me USAID

NOA bashkëpunim me USAID në mbështetje të sektorit të tekstilit & lëkurës!

Një sektor prioritar për eksportet dhe me impakt të lartë në punësim, NOA zyrtarizon bashkëpunimin me USAID në mbështetje të tekstileve dhe lëkurës shqiptare. Për herë të parë në vend, nisma do të konkretizojë krijimin e një produkti financiar të dedikuar ekskluzivisht ndaj sektorit duke ju përshtatur tipareve komerciale të kompanive që operojnë në vend.


Nisma ka si qëllim të mbështesë kompanitë të cilat kanë vështirësi të aksesojnë sistemin bankar duke u ofruar financime të përshtatura me qëllim ruajtjen e konkurrueshmërisë së tyre, shtimin e vendeve të punës, rinovimin e teknologjive prodhuese, përzgjedhjen e materialeve më cilësore etj. Për këtë qëllim, nisma parashikon dhe ofrimin e një asistence teknike të specializuar e cila do të shoqërojë dhe ato biznese kredimarrëse të cilat kanë ambicie për më shumë. Si një sektor me fokus të lartë tek gratë, nisma do të sigurojë dhe një vëmendje të dedikuar ndaj efekteve sociale në këtë drejtim.


Nëpërmjet këtij bashkëpunimi, NOA mbetet besnike ndaj një finance njerëzore e cila vendos theksin gjithmonë e më shumë tek ngritja e kapaciteteve, adresimin e sfidave humane, bashkëpunimin konkret me individët kredimarrës duke u siguruar kështu që çdo financim i yni, të krijojë mirëqenie, prosperitet dhe të ardhura të rritura për të gjithë.

Të reja të tjera