Biznese

Biznes i Vogël

Financim për të mbuluar nevojat për likuiditete, shtim/zgjerim inventari. Ky produkt ofron fleksibilitet në pagesa duke u përshtatur me sezonalitetin e biznesit.
Mundësi financimi në EUR për shuma mbi 7,000 EUR.
 • Nga 50,000-2,000,000.
 • Kredi deri ne 12 muaj
 • ID dhe NIPT
 • Deri në 1,000,000 LEK nuk kërkohet kolateral
 • Shlyerje të pjesshme me 0% sipas ciklit të biznesit.
 • Interesi mujor nga 2% në LEK, 1.80% ne EUR.
Shpejt dhe lehtë me NOA sh.a.!
Financim për kapital qarkullues, blerje inventari, shlyerje detyrimesh afatshkurtra, punime stine.
Mundësi financimi nëEUR për shuma mbi 7,000 EUR.
 • Financohen shuma nga 50,000 deri 2,000,000 LEK.
 • Kredi deri ne 36 muaj
 • ID dhe NIPT
 • Pa kolateral deri ne 1 Milion LEK.
 • Me pagesa te strukturuara sipas sezonalitetit
 • Interesi mujor duke filluar nga 1.5% ne LEK, 1.33% ne EUR.
NOA sh.a. eshte zgjidhja e shpejte e nevojave per biznesin tuaj!
Financim për investime në biznes, zgjerim biznesi, rikonstruksion të biznesit, blerje asetesh biznesi, blerje automjetesh, investim në zgjerim të fermave, serave.
Mundësi financimi në EUR për shuma mbi 7,000 EUR.
 • Financohen shuma nga 500,001 deri 2,000,000 LEK.
 • Kredi deri në 60 muaj
 • Financim 100% të vleres së investimit.
 • ID dhe NIPT.
 • Pa kolateral deri në 1 Milion LEK.
 • Me pagesa të strukturuara sipas sezonalitetit.
 • Interesi mujor duke filluar nga 1.42% në LEK, 1.25% në EUR.
Jemi gjithmonë pranë biznesit tuaj për financim sa më të shpejtë!

Llogaritësi i kredisë

Shuma e kredise

ALL

Afati i kredise

muaj
ALL
ALL
muaj
muaj

Kesti mujor

ALL