Kalendari Financiar

30 Prill 2024
Pasqyrat financiare te Audituara

30 Prill 2024
Raport vjetor nga Organet Drejtuese të Emetuesit ku përfshihet një prezantim i qartë i zhvillimeve të vitit dhe operacioneve të kompanisë.

23 Qershor 2024
Pagesa e Kuponit 

31 Korrik 2024
Pagesa e Dividendit

30 Gusht 2024
Raportimi gjashtëmujor 

23 Dhjetor 2024
Pagesa e Kuponit